การเป็นผู้ประสานงาน (Liaison) มืออาชีพ สาหรับงานอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการเบื้องต้นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นผู้ประสานงาน (Liaison) มืออาชีพ สาหรับงานอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการเบื้องต้น"

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนอธิการบดี ในการเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวสนับสนุนการจัดอบรมโครงการฯ

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อสร้างความรู้สร้างทักษะพัฒนาบุคลิกภาพในวิชาชีพและหลักพิธีการสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน และนำความรู้และทักษะ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นผู้ประสานงาน (Liaison) มืออาชีพ สาหรับงานอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการเบื้องต้น"

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนอธิการบดี ในการเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวสนับสนุนการจัดอบรมโครงการฯ

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อสร้างความรู้สร้างทักษะพัฒนาบุคลิกภาพในวิชาชีพและหลักพิธีการสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน และนำความรู้และทักษะ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ที่ให้ความอนุเคราะห์หุ่นสีดำ และขอขอบคุณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
2 views

Recent Posts

See All